Перейти до змісту

Огляд

Цей документ має на меті надати читачеві детальне розуміння різних компонентів системи електронної пошти, включаючи встановлення, базову конфігурацію та зв’язок. Рекомендовано використовувати сервер(и) електронної пошти з відкритим кодом у робочому середовищі.

Усі команди в цьому документі виконуються за допомогою root(uid=0).

Перелік основних відомостей

Роль ОС IP-адреса версія
База даних Mysql RL 8.8 192.168.100.4/24 8.0.33
Система електронної пошти RL 8.8 192.168.100.6/24 postfix: 3.5.8
dovecot: 2.3.16
bind DNS RL 8.8 192.168.100.7/24 9.11.36

Інформація

Без бази даних поєднання postfix+dovecot створить робочу систему електронної пошти.

Встановіть і налаштуйте bind

Shell(192.168.100.7) > dnf -y install bind bind-utils
# Змініть основний файл конфігурації
Shell(192.168.100.7) > vim /etc/named.conf
options {
  listen-on port 53 { 192.168.100.7; };
  ...
  allow-query   { any; };
  ...
};
...
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

Shell(192.168.100.7) > named-checkconf /etc/named.conf
# Змініть файл зони
## На практиці ви можете замінити rockylinux.me своїм доменним іменем, наприклад rockylinux.org
Shell(192.168.100.7) > vim /etc/named.rfc1912.zones
zone "rockylinux.me" IN {
    type master;
    file "rockylinux.localhost";
    allow-update { none; };
};

Питання

Що таке зона DNS? Зона DNS — це конкретна частина простору імен DNS, розміщена на сервері DNS. Зона DNS містить записи ресурсів, а сервер DNS відповідає на запити щодо записів у цьому просторі імен. DNS-сервер може мати кілька зон DNS. Простіше кажучи, зона DNS є еквівалентом каталогу книг.

# Змінити файл даних
Shell(192.168.100.7) > cp -p /var/named/named.localhost /var/named/rockylinux.localhost
Shell(192.168.100.7) > vim /var/named/rockylinux.localhost
$TTL 1D
@    IN SOA  rockylinux.me. rname.invalid. (
                    0    ; serial
                    1D   ; refresh
                    1H   ; retry
                    1W   ; expire
                    3H )  ; minimum
    NS   dns.rockylinux.me.
    MX 2  mail.rockylinux.me.
dns   A    192.168.100.7
mail  A    192.168.100.6

Shell(192.168.100.7) > named-checkzone rockylinux.me /var/named/rockylinux.localhost
zone rockylinux.me/IN: loaded serial 0
OK

Запустіть службу зв’язування - systemctl start named.service

Ми можемо перевірити, чи можуть хости під доменним іменем правильно розпізнавати.

Shell(192.168.100.7) > systemctl start named.service
Shell(192.168.100.7) > nmcli connection modify ens160 ipv4.dns "192.168.100.7,8.8.8.8"
Shell(192.168.100.7) > systemctl restart NetworkManager.service

Shell(192.168.100.7) > dig mail.rockylinux.me
...
;mail.rockylinux.me.      IN   A

;; ANSWER SECTION:
mail.rockylinux.me.   86400  IN   A    192.168.100.6

;; AUTHORITY SECTION:
rockylinux.me.     86400  IN   NS   dns.rockylinux.me.

;; ADDITIONAL SECTION:
dns.rockylinux.me.   86400  IN   A    192.168.100.7
...

Інформація

одне доменне ім’я не може представляти конкретний хост.

Встановіть і налаштуйте Mysql

Shell(192.168.100.5) > groupadd mysql && useradd -r -g mysql -s /sbin/nologin mysql
Shell(192.168.100.5) > id mysql
uid=995(mysql) gid=1000(mysql) groups=1000(mysql)
Shell(192.168.100.5) > dnf config-manager --enable powertools
Shell(192.168.100.5) > dnf -y install libaio ncurses-compat-libs ncurses-devel make cmake gcc bison git libtirpc-devel openssl openssl-devel rpcgen wget tar gzip bzip2 zip unzip gcc-toolset-12-gcc gcc-toolset-12-gcc-c++ gcc-toolset-12-binutils gcc-toolset-12-annobin-annocheck gcc-toolset-12-annobin-plugin-gcc
Shell(192.168.100.5) > wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-8.0/mysql-boost-8.0.33.tar.gz && tar -zvxf mysql-boost-8.0.33.tar.gz -C /usr/local/src/

Shell(192.168.100.5) > cd /usr/local/src/mysql-8.0.33 && mkdir build && cd build && cmake .. \
-DDEFAULT_CHARSET=utf8mb4 \
-DDEFAULT_COLLATION=utf8mb4_0900_ai_ci \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo \
-DENABLED_LOCAL_INFILE=1 \
-DMYSQL_TCP_PORT=3306 \
-DWITH_BOOST=/usr/local/src/mysql-8.0.33/boost/ \
-DMYSQL_DATADIR=/usr/local/mysql/data \
&& make && make install 
Shell(192.168.100.5) > chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql
Shell(192.168.100.5) > chmod -R 755 /usr/local/mysql
Shell(192.168.100.5) > /usr/local/mysql/bin/mysqld --initialize --user=mysql --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data
2023-07-14T14:46:49.474684Z 0 [System] [MY-013169] [Server] /usr/local/mysql/bin/mysqld (mysqld 8.0.33) initializing of server in progress as process 42038
2023-07-14T14:46:49.496908Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2023-07-14T14:46:50.210118Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2023-07-14T14:46:51.305307Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: pkqaXRuTn1/N
Shell(192.168.100.5) > vim /etc/my.cnf
[client]
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock

[mysqld]
bind-address=192.168.100.5
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock
basedir=/usr/local/mysql
datadir=/usr/local/mysql/data
user=mysql
log-error=/usr/local/mysql/data/mysql_log.error

Shell(192.168.100.5) > /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &
Shell(192.168.100.5) > /usr/local/mysql/bin/mysql -u root --password="pkqaXRuTn1/N"
Mysql > ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'rockylinux.me';

Mysql > create user 'mailrl'@'%' identified by 'mail.rockylinux.me'; 

Mysql > grant all privileges on *.* to 'mailrl'@'%' with grant option;

Інформація

Вам не обов’язково використовувати той самий метод, що й автор. Також можливе встановлення Mysql зі сховища або докера.

Створіть таблиці та вставте дані

Shell(192.168.100.5) > /usr/local/mysql/bin/mysql -u mailrl --password="mail.rockylinux.me"

Mysql > create database mailserver;

Mysql > use mailserver;

Mysql > create table if not exists virtual_domains (
    id int(11) primary key auto_increment,
    name varchar(50) not null
);

Mysql > create table if not exists virtual_users (
    id int(11) primary key auto_increment,
    email varchar(128) NOT NULL unique,
    password varchar(150) not null,
    domain_id int(11) not null,
    FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE
);

Mysql > create table if not exists virtual_aliases (
    id int(11) primary key auto_increment,
    domain_id int(11) NOT NULL,
    source varchar(100) NOT NULL,
    destination varchar(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE
);
Mysql > insert into virtual_domains(id,name) values(1,'mail.rockylinux.me'),(2,'rockylinux.me');

Mysql > insert into virtual_aliases(id,domain_id,source,destination) values(1,1,'all@mail.rockylinux.me','frank@mail.rockylinux.me');

Mysql > insert into virtual_aliases(id,domain_id,source,destination) values(2,1,'all@mail.rockylinux.me','leeo@mail.rockylinux.me');

Тут я не вставив зашифрований пароль для відповідних користувачів електронної пошти, який потребує використання команди doveadm pw -s SHA512-crypt -p twotestandtwo. Перегляньте тут

Знання SHA512 (SHA-2)

SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2): стандарт алгоритму криптографічної хеш-функції. Він є наступником SHA-1.

Основні стандарти:

 • SHA-0
 • SHA-1
 • SHA-2: містить -- SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256
 • SHA-3

У стандарті шифрування SHA-2 число в алгоритмі означає довжину дайджесту в бітах.

Добре відомо, що в RockyLinux 8 та інших варіантах RHEL 8 для шифрування паролів користувачів використовується алгоритм SHA-512.

Shell(192.168.100.5) > grep -i method /etc/login.defs
ENCRYPT_METHOD SHA512

Його структуру можна побачити у файлі /etc/shadow:

Shell(192.168.100.5) > grep -i root /etc/shadow | cut -f 2 -d ":"
$6$8jpmvCw8RqNfHYW4$pOlsEZG066eJuTmNHoidtvfWHe/6HORrKkQPwv4eyFxqGXKEXhep6aIRxAtv7FDDIq/ojIY1SfWAQkk7XACeZ0

Використовуйте знак $, щоб розділити вихідну текстову інформацію.

 • 6: Це означає ідентифікатор. Для алгоритму шифрування SHA-512 він встановлений на 6.
 • 8jpmvCw8RqNfHYW4: також відомий як "salt". Його основна функція полягає в підвищенні безпеки та покращенні складності злому. Система може генерувати його випадковим чином або вказати вручну.
 • pOlsEZG066eJuTmNHoidtvfWHe/6HORrKkQPwv4eyFxqGXKEXhep6aIRxAtv7FDDIq/ojIY1SfWAQkk7XACeZ0: 86 фіксована кількість символів. Відноситься до зашифрованих паролів, згенерованих за допомогою алгоритмів шифрування.

Встановіть і налаштуйте postfix

Shell(192.168.100.6) > dnf -y install postfix postfix-mysql

Після встановлення Postfix необхідно знати такі файли:

 • /etc/postfix/main.cf. Основний і найважливіший конфігураційний файл
 • /etc/postfix/master.cf. Використовується для встановлення параметрів виконання для кожного компонента. Загалом, жодних змін не потрібно, за винятком випадків, коли потрібна оптимізація продуктивності.
 • /etc/postfix/access. Файл контролю доступу для SMTP.
 • /etc/postfix/transport. Відображає адреси електронної пошти для хостів ретрансляції.

Вам потрібно знати ці двійкові виконувані файли:

 • /usr/sbin/postalias. Інструкція створення бази даних псевдонімів. Після виконання цієї команди /etc/aliases.db створюється на основі файлу /etc/aliases
 • /usr/sbin/postcat. Ця команда використовується для перегляду вмісту пошти в черзі пошти.
 • /usr/sbin/postconf. Запит конфігураційної інформації.
 • /usr/sbin/postfix. Основні команди демона. Його можна використовувати наступним чином:

 • postfix check

 • postfix start
 • postfix stop
 • postfix reload
 • postfix status

Підказка

Ви можете вказати MTA за замовчуванням за допомогою команди alternatives -config mta, якщо у вас більше одного MTA на вашому сервері.

Пояснення до файлу /etc/postfix/main.cf

Shell(192.168.100.6) > egrep -v "^#|^$" /etc/postfix/main.cf
compatibility_level = 2
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
unknown_local_recipient_reject_code = 550
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
debug_peer_level = 2
debugger_command =
     PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
     ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_security_level = may
meta_directory = /etc/postfix
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
 • compatibility_level = 2. Новий механізм, представлений у Postfix 3, розроблено для сумісності з попередніми версіями.
 • data_directory = /var/lib/postfix. Каталог, де зберігаються кешовані дані.
 • myhostname = host.domain.tld. Важливі параметри, які були закоментовані. Вам потрібно змінити його на ім’я хосту вашого доменного імені.
 • mydomain = domain.tld. Важливі параметри, які були закоментовані. Вам потрібно змінити його на ваше доменне ім’я.
 • myorigin = \$myhostname та myorigin = $mydomain. Важливі параметри, які були закоментовані. Основна функція — доповнити поштовий суфікс відправника. \$ представляє змінну параметра посилання.
 • inet_interfaces = localhost. Під час отримання пошти цей параметр вказує адресу, яку потрібно прослухати. Значення зазвичай змінюється на "all".
 • inet_protocols = all. Увімкніть IPv4 та IPv6, якщо підтримується
 • mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost. Вказує, звідки ви можете отримувати пошту.
 • unknown_local_recipient_reject_code = 550. Код помилки повертається під час надсилання на обліковий запис, який не існує в локальному домені, або відхилення електронного листа.
 • mynetworks =. Встановіть електронні листи яких хостів можна пересилати.
 • relay_domains = $mydestination. Установіть електронні листи доменів, які можна пересилати.
 • alias_maps = hash:/etc/aliases. Він використовується для визначення псевдонімів користувачів і потребує підтримки бази даних.
 • alias_database = hash:/etc/aliases. База даних має використовуватися за псевдонімами.
 • home_mailbox = Maildir/. Важливі параметри, які були закоментовані. Це вказує, де зберігається локальна поштова скринька.
 • debug_peer_level = 2. Рівень журнальних записів.
 • setgid_group = postdrop. Ідентифікатор групи використовується для надсилання електронних листів або керування чергами.

За винятком елементів параметрів, згаданих або показаних вище, деякі параметри приховані, і їх можна переглянути за допомогою команди postconf. Найбільш важливими параметрами є:

 • message_size_limit = 10240000. Установіть розмір одного електронного листа (включаючи тіло та вкладення). Одиницею вимірювання є B (байт).
 • mailbox_size_limit = 1073741824. Встановіть обмеження ємності для однієї поштової скриньки користувача.
 • smtpd_sasl_type = cyrus. Тип автентифікації SASL (проста автентифікація та рівень безпеки). Ви можете використовувати postconf -a для перегляду.
 • smtpd_sasl_auth_enable = no. Чи вмикати автентифікацію SASL.
 • smtpd_sasl_security_options = noanonymous. Параметри безпеки для SASL. Анонімну автентифікацію вимкнено за умовчанням.
 • smtpd_sasl_local_domain =. Ім'я локального домену.
 • smtpd_recipient_restrictions =. Фільтрація одержувачів. Значення за замовчуванням порожнє.

Модифікація /etc/postfix/main.cf

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/postfix/main.cf
...
myhostname = mail.rockylinux.me
mydomain = rockylinux.me
myorigin = $myhostname
inet_interfaces = 192.168.100.6
inet_protocols = ipv4
mydestination = 
biff = no
append_dot_mydomain = no
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf,mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-email2email.cf
...

Остаточний вміст файлу виглядає так:

compatibility_level = 2
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = mail.rockylinux.me
mydomain = rockylinux.me
myorigin = $myhostname
inet_interfaces = 192.168.100.6
inet_protocols = ipv4
mydestination = 
biff = no
append_dot_mydomain = no
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf,mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-email2email.cf
unknown_local_recipient_reject_code = 550
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
debug_peer_level = 2
debugger_command =
     PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
     ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_security_level = may
meta_directory = /etc/postfix
shlib_directory = /usr/lib64/postfix

Створіть файл і запишіть відповідний вміст:

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
user = mailrl
password = mail.rockylinux.me
hosts = 192.168.100.5
dbname = mailserver
query = SELECT 1 FROM virtual_domains WHERE name='%s'

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
user = mailrl
password = mail.rockylinux.me
hosts = 192.168.100.5
dbname = mailserver
query = SELECT 1 FROM virtual_users WHERE email='%s'

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
user = mailrl
password = mail.rockylinux.me
hosts = 192.168.100.5
dbname = mailserver
query = SELECT destination FROM virtual_aliases WHERE source='%s'

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/postfix/mysql-virtual-email2email.cf
user = mailrl
password = mail.rockylinux.me
hosts = 192.168.100.5
dbname = mailserver
query = SELECT email FROM virtual_users WHERE email='%s'

Важливо

Якщо ви зіткнулися з такою помилкою після запуску systemctl start postfix.service -- "fatal: open lock file /var/lib/postfix/master.lock: unable to set exclusive lock: Resource temporarily unavailable." Видаліть наявний файл /var/lib/postfix/master.lock

Тестування конфігурації Postfix:

Shell(192.168.100.6) > systemctl start postfix.service
Shell(192.168.100.6) > postfix check
Shell(192.168.100.6) > postfix status

# If the command return 1, it is successful.
Shell(192.168.100.6) > postmap -q mail.rockylinux.me mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
Shell(192.168.100.6) > echo $?
1

Shell(192.168.100.6) > postmap -q frank@mail.rockylinux.me mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
Shell(192.168.100.6) > echo $?
1

Shell(192.168.100.6) > postmap -q all@mail.rockylinux.me mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
frank@mail.rockylinux.me,leeo@mail.rockylinux.me

Модифікація /etc/postfix/master.cf

Змінений файл виглядає так:

Shell(192.168.100.6) > egrep -v "^#|^$" /etc/postfix/master.cf
smtp   inet n    -    n    -    -    smtpd
submission inet n    -    n    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/submission
 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_tls_auth_only=yes
 -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
 -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
 -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
 -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
 -o smtpd_recipient_restrictions=
 -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps   inet n    -    n    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/smtps
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
 -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
 -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
 -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
 -o smtpd_recipient_restrictions=
 -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
...

Нарешті виконайте команду systemctl restart postfix.service. На цьому налаштування postfix закінчено.

Встановлення і налаштування dovecot

Shell(192.168.100.6) > dnf config-manager --enable devel && dnf -y install dovecot dovecot-devel dovecot-mysql

Без зміни будь-яких файлів вихідна структура каталогу виглядає так:

Shell(192.168.100.6) > tree /etc/dovecot/
/etc/dovecot/
├── conf.d
│   ├── 10-auth.conf
│   ├── 10-director.conf
│   ├── 10-logging.conf
│   ├── 10-mail.conf
│   ├── 10-master.conf
│   ├── 10-metrics.conf
│   ├── 10-ssl.conf
│   ├── 15-lda.conf
│   ├── 15-mailboxes.conf
│   ├── 20-imap.conf
│   ├── 20-lmtp.conf
│   ├── 20-pop3.conf
│   ├── 20-submission.conf
│   ├── 90-acl.conf
│   ├── 90-plugin.conf
│   ├── 90-quota.conf
│   ├── auth-checkpassword.conf.ext
│   ├── auth-deny.conf.ext
│   ├── auth-dict.conf.ext
│   ├── auth-ldap.conf.ext
│   ├── auth-master.conf.ext
│   ├── auth-passwdfile.conf.ext
│   ├── auth-sql.conf.ext
│   ├── auth-static.conf.ext
│   └── auth-system.conf.ext
└── dovecot.conf

Так, і Postfix, і Dovecot мають дуже складні конфігурації, тому більшості системних адміністраторів GNU/Linux рекомендується використовувати сервери електронної пошти з відкритим кодом.

Як і у випадку з postfix, введіть команду doveconf, щоб переглянути повну інформацію про налаштування.

Опис файлу такий:

 • dovecot.conf: основний файл конфігурації dovecot.

 • Завантажте файли підконфігурації за допомогою методу !include conf.d/*.conf. Dovecot не хвилює, які налаштування в яких файлах.

 • Цифровий префікс підфайлу конфігурації призначений для полегшення розуміння людиною порядку його аналізу.
 • Через історичні причини все ще є деякі конфігураційні файли, зовнішні для основного dovecot.conf, які зазвичай називаються *.conf.ext.
 • У файлі конфігурації можна використовувати змінні, які поділено на глобальні змінні та змінні користувача, починаючи з %. Див. тут.

 • 10-auth.conf. Конфігурація, пов’язана з автентифікацією особи.

 • 10-logging.conf. Конфігурація, пов'язана з журналом. Це може бути корисним для аналізу продуктивності, налагодження програмного забезпечення тощо.
 • 10-mail.conf. Конфігурація розташування поштових скриньок і просторів імен. За замовчуванням значення розташування поштової скриньки користувача порожнє, що означає, що Dovecot автоматично шукає розташування поштової скриньки. Якщо у користувача немає пошти, ви повинні явно повідомити Dovecot розташування всіх поштових скриньок.
 • 10-metrics.conf. Конфігурація, пов'язана зі статистичною інформацією.
 • 15-mailboxes.conf. Конфігурація визначення поштової скриньки.
 • auth-sql.conf.ext. Аутентифікація для користувачів SQL.

Деякі важливі параметри конфігураційного файлу

 • protocols = imap pop3 lmtp submission. Dovecot підтримує протоколи.
 • listen = *, ::. Відокремлений комами список IP-адрес або хостів, на яких слід прослуховувати з’єднання. «*» прослуховує всі інтерфейси IPv4, «::» прослуховує всі інтерфейси IPv6.
 • disable_plaintext_auth = yes. Чи вимкнути відкритий пароль для автентифікації.
 • auth_mechanisms =. Тип механізму автентифікації, значення якого можуть бути кількома та розділені пробілами. Значення: plain, login, digest-md5, cram-md5, ntlm, rpa, apop, anonymous, gssapi, otp, skey, gss-spnego.
 • login_trusted_networks=. Яким клієнтам (MUA) дозволено використовувати Dovecot. Це може бути окрема IP-адреса, це може бути сегмент мережі, або вона може бути змішана та розділена пробілами. Ось так-- login_trusted_networks = 10.1.1.0/24 192.168.100.2
 • mail_location =. Якщо значення порожнє, Dovecot намагається автоматично знайти поштові скриньки (переглядаючи ~/Maildir, /var/mail/username, ~/mail і ~/Mail у такому порядку). Однак автоматичне виявлення зазвичай не вдається користувачам, чий поштовий каталог ще не створено, тому ви повинні чітко вказати тут повне місцезнаходження, якщо це можливо.
 • mail_privileged_group =. Ця група тимчасово ввімкнена для привілейованих операцій. Це використовується лише з INBOX, коли його початкове створення або точкове блокування не вдається. Як правило, це значення "mail" для доступу до/var/mail.

Модифікація декількох файлів

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/dovecot/dovecot.conf
...
protocols = imap pop3 lmtp
listen = 192.168.100.6
...
Shell(192.168.100.6) > vim /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
...
# %u - ім'я користувача
# %n - частина користувача в user@domain, те саме, що %u, якщо домену немає
# %d - доменна частина в user@domain, пуста, якщо домену немає
# %h - домашній каталог
mail_location = maildir:/var/mail/vhosts/%d/%n...
mail_privileged_group = mail
...

Створіть пов’язані каталоги -- mkdir -p /var/mail/vhosts/rockylinux.me. rockylinx.me відноситься до доменного імені, на яке ви подали заявку (в електронній пошті називається доменом або локальним доменом).

Додайте пов’язаних користувачів і вкажіть домашній каталог -- groupadd -g 2000 vmail && useradd -g vmail -u 2000 -d /var/mail/ vmail

Змінити власника та групу -- chown -R vmail:vmail /var/mail/

Скасувати відповідні коментарі до файлу:

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext
passdb {
  driver = sql
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
}
userdb {
  driver = static
  args = uid=vmail gid=vmail home=/var/mail/vhosts/%d/%n
}
...

Важливо

Не пишіть наведену вище граматику в один рядок, наприклад «userdb {driver = sql args = uid=vmail gid=vmail home=/var/mail/vhosts/%d/%n}». Інакше не вийде.

Створіть файл /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext і запишіть відповідний вміст:

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
driver = mysql
connect = host=192.168.100.5 dbname=mailserver user=mailrl password=mail.rockylinux.me
default_pass_scheme = SHA512-CRYPT
password_query = SELECT password FROM virtual_users WHERE email='%u'

Змінити власника та групу -- chown -R vmail:dovecot /etc/dovecot

Змінити дозволи папки -- chmod -R 770 /etc/dovecot

Shell(192.168.100.6) > vim /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
disable_plaintext_auth = yes
...
auth_mechanisms = plain login
...
#!include auth-system.conf.ext
!include auth-sql.conf.ext
Shell(192.168.100.6) > vim /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
...
service lmtp {
 unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
  mode = 0600
  user = postfix
  group = postfix
 }
}
...
service auth {
 unix_listener auth-userdb {
  mode = 0600
  user = vmail
  group = vmail
 }
 unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0660
  user = postfix
  group = postfix
 }
 user = dovecot
}

service auth-worker {
 user = vmail
}
...

Гаразд, використовуйте команду, щоб запустити службу-- systemctl start dovecot.service

Інформація

Під час ініціалізації dovecot файл /usr/libexec/dovecot/mkcert.sh виконується для створення самопідписаного сертифіката.

Ви можете перевірити зайнятість порту за допомогою такої команди:

Shell(192.168.100.6) > ss -tulnp
Netid  State   Recv-Q  Send-Q              Local Address:Port    Peer Address:Port  Process
udp   UNCONN  0     0                  127.0.0.1:323       0.0.0.0:*    users:(("chronyd",pid=715,fd=5))
udp   UNCONN  0     0                    [::1]:323        [::]:*    users:(("chronyd",pid=715,fd=6))
udp   UNCONN  0     0      [fe80::20c:29ff:fe6f:8666]%ens160:546        [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=710,fd=24))
tcp   LISTEN  0     128                  0.0.0.0:22       0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=732,fd=3))
tcp   LISTEN  0     100               192.168.100.6:25       0.0.0.0:*    users:(("master",pid=4066,fd=13))
tcp   LISTEN  0     100               192.168.100.6:993       0.0.0.0:*    users:(("dovecot",pid=3808,fd=39))
tcp   LISTEN  0     100               192.168.100.6:995       0.0.0.0:*    users:(("dovecot",pid=3808,fd=22))
tcp   LISTEN  0     100               192.168.100.6:587       0.0.0.0:*    users:(("master",pid=4066,fd=17))
tcp   LISTEN  0     100               192.168.100.6:110       0.0.0.0:*    users:(("dovecot",pid=3808,fd=21))
tcp   LISTEN  0     100               192.168.100.6:143       0.0.0.0:*    users:(("dovecot",pid=3808,fd=38))
tcp   LISTEN  0     100               192.168.100.6:465       0.0.0.0:*    users:(("master",pid=4066,fd=20))
tcp   LISTEN  0     128                    [::]:22         [::]:*    users:(("sshd",pid=732,fd=4))

Порти зайняті postfix -- 25, 587, 465 Порти зайняті dovecot -- 993, 995, 110, 143

Ви можете використати команду doveadm, щоб створити відповідний зашифрований пароль і вставити його в таблицю virtual_users.

Shell(192.168.100.6) > doveadm pw -s SHA512-crypt -p onetestandone
{SHA512-CRYPT}$6$dEqUVsCirHzV8kHw$hgC0x0ufah.N0PzUVvhLEMnoww5lo.JBmeLSsRNDkgWVylC55Gk6zA1KWsn.SiIAAIDEqHxtugGZWHl1qMex..

Shell(192.168.100.6) > doveadm pw -s SHA512-crypt -p twotestandtwo
{SHA512-CRYPT}$6$TF7w672arYUk.fGC$enDafylYnih4q140B2Bu4QfEvLCQAiQBHXpqDpHQPHruil4j4QbLXMvctWHdZ/MpuwvhmBGHTlNufVwc9hG34/

Вставте відповідні дані на хості 192.168.100.5.

Mysql > use mailserver;

Mysql > insert into virtual_users(id,email,password,domain_id) values(1,'frank@mail.rockylinux.me','$6$dEqUVsCirHzV8kHw$hgC0x0ufah.N0PzUVvhLEMnoww5lo.JBmeLSsRNDkgWVylC55Gk6zA1KWsn.SiIAAIDEqHxtugGZWHl1qMex..',1);

Mysql > insert into virtual_users(id,email,password,domain_id) values(2,'leeo@mail.rockylinux.me','$6$TF7w672arYUk.fGC$enDafylYnih4q140B2Bu4QfEvLCQAiQBHXpqDpHQPHruil4j4QbLXMvctWHdZ/MpuwvhmBGHTlNufVwc9hG34/',1);

Тестування

Аутентифікація користувача

Скористайтеся іншим комп’ютером з Windows 10 і змініть бажаний DNS на 192.168.100.7. Як поштовий клієнт тут автор використовує foxmail.

На головному екрані виберіть «Інша поштова скринька» --> «Вручну» --> Введіть відповідний вміст для завершення. --> "Створити"

test1

test2

Надіслати електронний лист

Використовуйте цього користувача, щоб спробувати надіслати електронний лист користувачеві leeo.

test3

Отримати пошту

test4

Додатковий опис

 • Ви повинні мати законне доменне ім’я (домен)
 • Вам слід подати заявку на сертифікат SSL/TLS для вашої системи електронної пошти

Contributors: Ganna Zhyrnova