Перейти до змісту

Плагіни базової конфігурації

Неправильні інструкції

Інструкції на цій сторінці більше не є правильними з випуском версії 2.5; його використання не рекомендується для нових установок. Для отримання додаткової інформації перегляньте головну сторінку посібника.

Угода про іменування плагінів

У цій главі формат user_github/plugin_name використовуватиметься для ідентифікації плагіна. Це зроблено для того, щоб уникнути можливих помилок із плагінами з подібними назвами та запровадити формат, який використовується для введення плагінів як NvChad, так і спеціальною конфігурацією.

Версія 2.0 містить багато нових функцій. Нова версія використовує lazy.nvim як менеджер плагінів замість packer.nvim; це передбачає внесення деяких змін для користувачів попередньої версії з власною конфігурацією (папка custom).

lazy.nvim забезпечує зручне керування плагінами за допомогою єдиного інтерфейсу та інтегрує механізм для синхронізації плагінів між установками (lazy-lock.json).

NvChad зберігає конфігурацію плагінів за умовчанням у файлі lua/plugins/init.lua. А додаткові конфігурації різних плагінів містяться в папці /nvim/lua/plugins/configs.

Ми можемо побачити уривок файлу init.lua нижче:

require "core"
-- All plugins have lazy=true by default,to load a plugin on startup just lazy=false
-- List of all default plugins & their definitions
local default_plugins = {

 "nvim-lua/plenary.nvim",

 {
  "NvChad/base46",
  branch = "v2.0",
  build = function()
   require("base46").load_all_highlights()
  end,
 },

 {
  "NvChad/ui",
  branch = "v2.0",
  lazy = false,
 },

 {
  "NvChad/nvterm",
  init = function()
   require("core.utils").load_mappings "nvterm"
  end,
  config = function(_, opts)
   require "base46.term"
   require("nvterm").setup(opts)
  end,
 },
...
...
local lazypath = vim.fn.stdpath "data" .. "/lazy/lazy.nvim"

-- bootstrap lazy.nvim!
if not vim.loop.fs_stat(lazypath) then
 require("core.bootstrap").gen_chadrc_template()
 require("core.bootstrap").lazy(lazypath)
end

dofile(vim.g.base46_cache .. "defaults")
vim.opt.rtp:prepend(lazypath)
require "plugins"

Розробники NvChad провели величезну роботу, яку слід відзначити. Вони створили інтегроване середовище серед усіх плагінів, що робить інтерфейс користувача чистим і професійним. Крім того, плагіни, які працюють під капотом, дозволяють розширене редагування та інші функції.

Усе це означає, що звичайні користувачі можуть миттєво отримати базову IDE, з якою можна почати роботу, і розширювану конфігурацію, яку можна адаптувати до їхніх потреб.

Основні плагіни

Нижче наведено короткий аналіз основних плагінів:

 • nvim-lua/plenary.nvim – надає бібліотеку поширених функцій lua, які використовуються іншими плагінами, наприклад telescope і gitsigns.

 • NvChad/base46 – надає теми для інтерфейсу.

 • NvChad/ui – надає фактичний інтерфейс і основні утиліти NvChad. Завдяки цьому плагіну ми можемо мати рядок стану, який надає нам інформацію під час редагування, і рядок вкладок, який дозволяє щоб керувати відкритими буферами. Цей плагін також містить утиліти NvChadUpdate для його оновлення, NvCheatsheet для огляду комбінацій клавіш і Nvdash, з якого можна виконувати операції з файлами.

 • NvChad/nvterm – надає термінал для нашої IDE, де ми можемо видавати команди. Термінал можна відкрити в буфері різними способами:

 • <ALT-h> відкриває термінал, розділяючи буфер горизонтально

 • <ALT-v> відкриває термінал, розділяючи буфер по вертикалі
 • <ALT-i> відкриває термінал у плаваючій вкладці

 • NvChad/nvim-colorizer.lua – ще один плагін, написаний розробниками NvChad. Це особливо високоефективний хайлайтер.

 • kyazdani42/nvim-web-devicons – додає піктограми (потрібен один із Nerd Fonts) до типів файлів і папок до нашої IDE. Це дозволяє нам візуально ідентифікувати типи файлів у нашому Провіднику файлів, щоб пришвидшити операції.

 • lukas-reineke/indent-blankline.nvim – надає вказівки для кращого визначення відступів у документі, дозволяючи суб - підпрограми та вкладені команди, які легко розпізнаються.

 • nvim-treesitter/nvim-treesitter – дозволяє використовувати інтерфейс Treesitter у Neovim і надає деякі основні функціональність, наприклад підсвічування.

 • lewis6991/gitsigns.nvim – прикрашає git зі звітами для доданих, видалених і змінених рядків-звітів, які також інтегровані в рядок стану.

Функціональність LSP

Тепер давайте перейдемо до плагінів, які забезпечують функціональність для інтеграції LSP (Language Server Protocols) у наші проекти. Це, безумовно, одна з найкращих функцій NvChad. Завдяки LSP ми можемо контролювати те, що пишемо, у режимі реального часу.

 • williamboman/mason.nvim – дозволяє спрощувати керування встановленням LSP (Language Server) через зручний графічний інтерфейс. Надаються такі команди:

 • :Mason

 • :MasonInstall
 • :MasonUninstall
 • :MasonUnistallAll
 • :MasonLog

 • neovim/nvim-lspconfig – надає відповідні конфігурації майже для кожного доступного мовного сервера. Це колекція спільноти з уже встановленими найбільш релевантними параметрами. Плагін піклується про отримання наших конфігурацій і розміщення їх у середовищі редактора.

Він надає такі команди:

 • :LspInfo
 • :LspStart
 • :LspStop
 • :LspRestart

Код Lua

Після LSP з’являються всі плагіни, які забезпечують функціональність у написанні та виконанні коду Lua, наприклад фрагменти, команди lsp, буфери тощо. Ми не будемо вдаватися в подробиці, але їх можна переглянути у відповідних проектах на GitHub.

Плагіни:

Змішані плагіни

 • windwp/nvim-autopairs – завдяки цьому плагіну ми маємо функцію автоматичного закриття дужок та інших символів. Наприклад, вставивши початкову дужку ( завершення автоматично вставить закриваючу дужку ), розмістивши курсор посередині.

 • numToStr/Comment.nvim – надає розширені функції для коментування коду.

Керування файлами

 • kyazdani42/nvim-tree.lua – Провідник файлів для Neovim, який дозволяє виконувати найпоширеніші операції з файлами (копіювати, вставити тощо), має інтеграцію з Git, ідентифікує файли з різними значками та іншими функціями. Найважливіше те, що він оновлюється автоматично (це дуже корисно, коли ви працюєте зі сховищами Git).

Дерево Nvim

 • nvim-telescope/telescope.nvim – надає розширені можливості пошуку файлів, має широкі можливості налаштування та також може бути (для прикладу), який використовується для вибору тем NvChad (команда :Telescope themes).

Telescope find_files

 • folke/which-key.nvim – відображає всі можливі автозаповнення, доступні для введеної часткової команди.

Which Key

Ознайомившись із плагінами, які складають базову конфігурацію NvChad, ми можемо перейти до того, як ними керувати.

Author: Franco Colussi

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova